Informacje dla autorów

REGULAMIN WYDAWNICZY (PL/ENG)

Przygotowanie prac do złożenia

Praca w całości (łącznie z rycinami i tabelami) nie powinna przekraczać 10 stron standardowego tekstu komputerowego – 1800 znaków na stronie.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania artykułu pod względem formatowania.

1. Strona tytułowa

•  imię i nazwisko każdego Autora (bez tytułów),
•  jednostkę organizacyjną każdego Autora (miejsce pracy),
•  tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
•  skrócony tytuł (nie więcej niż 10 słów),
•  3–6 słów kluczowych, wybranych zgodnie z systemem MeSH (Medical Subject Headings), http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html,
•  imię i nazwisko, adres, numer telefonu i/lub faksu oraz adres e-mail pierwszego Autora, który odpowiada za przygotowanie pracy do druku,
•  źródła wsparcia materialnego w postaci grantów i dotacji (z podaniem źródła i numeru grantu), subwencji, sprzętu, leków itp. (jeżeli takie istnieją) lub powiązań mogących budzić zastrzeżenia (por. poniżej: Konflikt interesów).

2. Streszczenie (dotyczy prac oryginalnych)

Streszczenie nie może przekraczać 230 słów. Streszczenie musi być ustrukturowane:

•  Wstęp: cel artykułu lub badań, główna teza badawcza;
•  Materiał i metody: krótki opis przeprowadzonych badań; w przypadku np. artykułu przeglądowego lub poglądowego – charakterystyka literatury przedmiotu; w przypadku artykułu kazuistycznego – krótki opis pacjenta, główne badane parametry itp.;
•  Wyniki: najważniejsze wyniki z przeprowadzonych badań;
•  Wnioski: najważniejsze wnioski wyciągnięte przez Autorów z przedstawionych wyników odnoszące się do celu pracy.

W streszczeniach prac innych niż oryginalne stosowanie wyżej wymienionej struktury nie jest wymagane.

3. Układ tekstu (dotyczy prac oryginalnych)

Tekst artykułu należy podzielić na 6 działów podstawowych, uzupełnionych ewentualnie o dwa dodatkowe: 

•  Wstęp – obejmuje naukowe i/lub kliniczne uzasadnienie podjęcia tematu, główne zagadnienia i kontrowersje, wyjaśnienie celu badań i głównej tezy badawczej;
•  Materiał i metody – obejmuje niezbędne informacje na temat przeprowadzenia eksperymentu lub badań (w tym charakterystykę grup badanych – eksperymentalnych i kontrolnych), jasno określone, stosowane kryteria włączające i wyłączające (np. wiek, płeć), randomizację oraz metodę randomizacji i maskowania („ślepej próby”). Opis powinien być na tyle szczegółowy pod względem metod zbierania danych, procedur badawczych, badanych parametrów, stosowanych miar oraz sprzętu, aby inni badacze mogli odtworzyć eksperyment uzyskując podobne wyniki. Należy podać nazwy i odniesienia do stosowanych metod już opublikowanych. W przypadku metod opublikowanych, lecz mało znanych, niezbędna jest krótka charakterystyka. Należy szczegółowo opisać nowe lub gruntownie zmienione metody. Autorzy powinni uzasadnić stosowanie nowych, nieznanych metod i ocenić je, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń. Leki i inne środki chemiczne należy identyfikować dokładnie za pomocą nazwy gatunkowej, z dawkowaniem i drogą podawania. Stosowane metody statystyczne należy, w miarę możliwości, opisać szczegółowo. Informacje dotyczące świadomej zgody pacjentów na udział w badaniu należy podać w tekście artykułu (por. poniżej: Poufność informacji o pacjencie);
•  Wyniki – stanowią zwarte i zrozumiałe podsumowanie tego, co stwierdzono w badaniach i są przedstawiane w tekście oraz w tabelach i na rycinach w sposób logiczny i konsekwentny. Liczbę tabel i rycin należy ograniczyć do niezbędnego minimum, w celu potwierdzenia lub odrzucenia tezy. Dane zawarte w wykresach i tabelach nie powinny być ponownie omawiane w tekście (wystarczy odwołanie). Należy podać liczbę obserwacji, jak również liczbę i powód wykluczeń z eksperymentu. Należy poinformować w tekście o powikłaniach związanych z leczeniem lub badaniem;
•  Dyskusja – przedstawia wyłącznie nowe i/lub ważne aspekty związane z uzyskanymi wynikami, pomijając zbędne powtarzanie danych i materiałów już uprzednio przedstawionych we Wstępie lub Wynikach. Dyskutuje się znaczenie i skutki stwierdzonych w Wynikach prawidłowości, w tym postulaty do dalszych badań. Należy porównywać uzyskane przez Autorów wyniki z doniesieniami innych badaczy cytowanych w tekście;
•  Wnioski – muszą być związane z celami badań. Nowe hipotezy, z zaleceniami do nowych badań, można wysunąć jedynie po przeprowadzeniu poprawnego metodologicznie uzasadnienia. Należy unikać stwierdzeń nadmiernie uogólnionych lub niewynikających z rezultatów uzyskanych w badaniach własnych;
•  Piśmiennictwo – zawiera pozycje z literatury ponumerowane w kolejności ich występowania w tekście, wybrane pod względem ważności i dostępności. Pozycje występujące po raz pierwszy w tabelach lub na rycinach należy ponumerować tak, aby utrzymać kolejność z pozycjami cytowanymi w tekście. Piśmiennictwo powinno być cytowane w nawiasach kwadratowych. Redakcja wymaga od polskich autorów zachowania równowagi pomiędzy cytowanym piśmiennictwem polskim i zagranicznym. W cytowaniach piśmiennictwa polskiego obowiązuje również podanie tytułu pracy i czasopisma w języku angielskim. Redakcja oczekuje także konsekwentnego i starannego stosowania stylu piśmiennictwa Index Medicus. W przypadku artykułów przeglądowych piśmiennictwo powinno zawierać od 40 do 50 pozycji, w tym minimum 75% z ostatnich 5 lat;

Działy dodatkowe:
•  Podziękowania – podkreślają wkład wszystkich osób, które pomagały w prowadzeniu badań i które nie spełniają kryteriów włączenia do zespołu Autorów, np. asystenci, technicy, kierownicy jednostek, dający tylko ogólne wsparcie. Autorzy mają obowiązek ujawnić fakt otrzymywania wsparcia finansowego lub materialnego;
•  Aneks. 

Działy powinny być wydzielone, a ich nazwa wyśrodkowana i wytłuszczona.

W pracach przeglądowych można stosować odmienny układ, jednak pod warunkiem, że struktura pracy jest jasna, przejrzysta i konsekwentna. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia pracy do Autora w celu poprawienia jej układu.

4. Piśmiennictwo

Autorzy zobowiązani są do starannego doboru i rzetelnego opracowania piśmiennictwa nie tylko pod względem merytorycznym, ale także stylistycznym, z użyciem określonych znaków interpunkcyjnych. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Jednolite wymagania dotyczące prac złożonych do druku w czasopismach biomedycznych (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals N Eng J Med 1997; 336:309–15; http://www.acponline.org/journals/resource/unifreqr.htm), każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, numer tomu, numer wydania i numery stron. W przypadku artykułu mającego nie więcej niż sześciu współautorów należy podać wszystkie nazwiska, natomiast w przypadku siedmiu lub więcej współautorów podaje się tylko pierwsze trzy nazwiska, dodając „i wsp.”, ew. „et al.”.

Typowy artykuł w czasopiśmie

Colloca L, Klinger R, Flor H, Bingel U. Placebo analgesia: Psychological and neurobiological mechanisms. Pain 2013; 154 (4): 511–4.

Artykuł opublikowany wyłącznie elektronicznie

Furlan AD, Yazdi F, Tsertsyadze A i wsp. A systematic review and meta-analysis of efficacy, cost-effectiveness, and safety of selected complementary and alternative medicine for neck and low-back pain. Evid Based Complement Alternat Med. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC32236015. Published online 2011 November 24. doi:  10.1155/2012/953139

Monografia naukowa

Szulc W. Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej; 2001.

Książka

Gerber R. A practical guide to vibrational medicine. New York: Harper Collins Publishers 2001.

Książka pod redakcją

Ernst E (red.). Complementary Therapies for Pain Management: An Evidence-Based Approach. Mosby: Churchill Livingstone; 2007.

Książka wydana przez organizację

Duke Center for Integrative Medicine. The Duke encyclopedia of new medicine: conventional and alternative medicine for all ages. New York: Rodale Books International; 2006.

Rozdział w książce

Bukowska A, Konieczna A. Neuromuzykoterapia w pracy muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych. W: Cylulko P, Gładyszewska-Cylulko J (red.). Muzykoterapia, tożsamość-transgresja, transdyscyplinarność. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Muzycznej; 2010: 45–51.

Materiały kongresowe

Duda-Chodak A, Tarko T, Walczycka M, Jaworska G (red.). Materiały z X Konferencji Naukowej z cyklu „Żywność XXI wieku” – Żywność projektowana; 2011.09.22–23; Kraków, Polska: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności; 2011.

Nie należy na ogół cytować abstraktów i przeglądów, jak również „niepublikowanych danych” oraz „informacji ustnej”. Jeżeli jednak są niezbędne, można je włączyć do tekstu w odpowiednim miejscu.

5. Wymagania dotyczące formatowania rękopisu i ilustracji

Praca powinna być przesłana w formie elektronicznej bez końcowego formatowania (12 pkt. czcionka czarna, interlinia 1,5 pkt., margines standardowy).

6. Tabele i materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie)

Wymagane są polskie i angielskie tytuły i opisy tabel, rycin, wykresów i fotografii;

Należy je przesłać oddzielnie, w formie plików jpg;

W tekście należy zaznaczyć miejsce ich występowania [w nawiasach kwadratowych];

W oknach tabel i rycin nie należy umieszczać powtórzonego tekstu zawartego w podpisie;

Wskazany jest najprostszy układ tabeli (bez zbędnych poziomych lub pionowych linii podziału);

Wyjaśnienia (w tym tłumaczenia niestandardowych skrótów) należy umieścić w przypisach pod tabelą – nie w samej tabeli. Dolne przypisy pod tabelą należy ponumerować odrębnie, zaczynając od 1 dla każdej tabeli;

Należy się upewnić, czy każda tabela i rycina jest wymieniona w tekście. Numeracja musi być zgodna z kolejnością występowania pierwszego odwołania w tekście;

Jeżeli dana rycina lub tabela została już opublikowana, należy podać źródło i uzyskać pisemną zgodę osoby mającej prawa autorskie na przedruk materiału (za wyjątkiem dokumentów stanowiących dobro publiczne);

Redakcja drukuje standardowo zdjęcia w postaci czarno-białej. Istnieje możliwość wydrukowania zdjęcia w pełnym kolorze, za opłatą. Opłata ta jest każdorazowo ustalana z Wydawcą CAMS;

Zdjęcia mikroskopowe powinny mieć wewnętrzne oznaczenie skali. Używane w zdjęciu mikroskopowym symbole, strzałki i litery powinny być w kolorze kontrastującym z tłem. W przypadku fotografii badanych osób należy ukryć tożsamość lub uzyskać pisemną zgodę na opublikowanie zdjęcia;

Jednostki miary (długości, wysokości, wagi i objętości) powinny być podane w jednostkach metrycznych (np. metr, kilogram, litr i inne) lub w systemie dziesiętnym (np. decymetry). Temperatura musi być podana w stopniach Celsjusza. Ciśnienie tętnicze powinno być podane w milimetrach słupa rtęci;

Wszystkie kliniczne pomiary hematologiczne i chemiczne powinny być podane w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Miar (SI). Alternatywne jednostki, niepochodzące z tego systemu, powinny być dodane w nawiasach;

Redakcja wymaga stosowania standardowych skrótów. Nie należy używać skrótów w tytule i w streszczeniach. Pełna wersja nazwy, dla której używa się danego skrótu, musi być podana przed pierwszym wystąpieniem skrótu w tekście, za wyjątkiem standardowych jednostek miar.

7. Wysłanie artykułu do czasopisma

Redakcja CAMS przyjmuje do druku prace przesłane pocztą elektroniczną:  kontakt@cams-med.pl, bądź za pośrednictwem poczty na adres Redakcji czasopisma.

Tekst pracy (strona tytułowa, streszczenia, tekst pracy, piśmiennictwo itd.) powinien być przygotowany W JEDNYM PLIKU TEKSTOWYM. Ryciny, tabele, wykresy i fotografie powinny być załączone ODDZIELNIE w formie plików graficznych jpg. Objętość e-maila nie powinna przekraczać 10 MB;

Manuskryptowi powinno towarzyszyć Oświadczenie Autorów dotyczące nadesłanego do Redakcji CAMS artykułu, wraz z oryginalnym podpisem Autorów publikacji (por. poniżej: Oświadczenie). Zeskanowane (podpisane) Oświadczenie prosimy przesłać do Redakcji (drogą elektroniczną lub pocztą).

8. Procedura recenzowania

Recenzentami czasopisma Complementary and Alternative Medicine in Science są członkowie Rady Naukowej czasopisma, jak również wybrani przez Redakcję niezależni recenzenci zewnętrzni. Zewnętrznymi recenzentami CAMS są naukowcy z Polski i ze świata, reprezentujący określony obszar wiedzy i praktyki klinicznej, niebędący formalnie członkami RN czasopisma. W przypadku otrzymania przez Redakcję pracy z obszaru niemieszczącego się w dziedzinach, w których specjalizuje się czasopismo (a jest obszarem pokrewnym), Redaktor Naczelna powołuje każdorazowo „Superrecenzenta” z danego obszaru.

Każdy nadesłany do Redakcji artykuł rejestrowany jest w bazie czasopisma. Autor/Autorzy otrzymują e-mailem informację zwrotną dotyczącą numeru rejestracyjnego.

Redaktorzy podejmują decyzję o wstępnej kwalifikacji pracy do druku. Oceniają czy nadesłana praca jest zgodna z obszarem zainteresowań czasopisma i decydują o wyborze dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którą reprezentują Autorzy. Stosuje się zasadę „double-blind review process”. W przypadku uznania pracy za ewidentnie niewłaściwą do publikacji, otrzymane materiały zostają odesłane do głównego Autora bez dalszej recenzji. Podobnie jest w przypadku, gdy prace są przygotowane niezgodnie z instrukcjami (zob. powyżej), jednak po stosownej korekcie mogą być złożone ponownie. Merytoryczna recenzja – sporządzona na podstawie opinii dwóch Recenzentów – zostaje przesłana Autorowi/Autorom. W przypadku sprzecznych recenzji, Redaktor Naczelny powołuje „Superrecenzenta”, którego decyzja jest obowiązująca. Ostateczna decyzja odnośnie akceptacji pracy do druku następuje po wykonaniu zaleconej przez Recenzenta korekty. Decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych decyzji. Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim numerze danego roku.

9. Oświadczenia

Redakcja CAMS uznaje zasady zawarte w Deklaracji Helsińskiej i w związku z tym oczekuje od Autorów, aby wszelkie badania wykonane z udziałem człowieka zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.

W przypadku eksperymentów na zwierzętach wymagamy przestrzegania międzynarodowych zasad i wytycznych w zakresie udziału zwierząt w badaniach i edukacji wydanych przez Komisję ds. Badań na Zwierzętach przy Nowojorskiej Akademii Nauk. Wymagana jest również zgoda komisji bioetycznej, właściwej dla głównego Autora, na prowadzenie eksperymentów z udziałem ludzi lub zwierząt. Wskazane jest załączenie kopii wyżej wymienionego dokumentu do złożonej pracy.

Redakcja wyjaśnia, że wszelkie zdarzenie typu „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane – włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie

publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego

roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział

autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem

publikacji.

Oświadczenie (dostępne na http://www.medsport.pl/czasopisma ) jest zgodne ze stwierdzeniem, że:

•  złożona praca jest własna,
•  wyniki badań nie zostały wcześniej opublikowane lub złożone do druku w innym czasopiśmie,
•  wszyscy Autorzy wymienieni na stronie tytułowej wyrazili zgodę na złożenie tej pracy do czasopisma CAMS.

10. Konflikt interesów

Redakcja CAMS oczekuje, że Autorzy artykułów nie będą mieli udziału finansowego w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiany w tekście lub w innej firmie konkurującej z tą firmą.

W przeciwnym wypadku powinni ujawnić (w momencie złożenia pracy) istnienie jakichkolwiek umów z firmą, której produkt jest przedmiotem dyskusji w pracy. Podczas procesu recenzowania informacje te pozostają do wyłącznej wiadomości Redakcji i nie będą miały wpływu na naukową ocenę pracy. Jednak w momencie zatwierdzania artykułu do druku, Redakcja uzgodni z Autorem formę upowszechnienia tej informacji lub odstąpi od tego.

Regulamin czasopisma wymaga, aby Recenzenci i Redaktorzy ujawnili (w piśmie do Redaktora Naczelnego) istnienie jakichkolwiek związków, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów wobec Autora pracy. Pismo winno zawierać również ujawnienie jakichkolwiek umów z firmą komercyjną związaną z przedstawianym w artykule produktem medycznym.

11. Poufność informacji o pacjencie

Badanych należy identyfikować wyłącznie za pomocą inicjałów lub cyfr. Informacje zawarte na fotografiach, w tabelach i rycinach, które mogą ujawnić tożsamość osoby badanej, muszą być starannie wymazane lub zamaskowane. Twarze osób pokazanych na zdjęciach należy zamaskować lub pokryć czarnym paskiem. Jeżeli zawarte w artykule informacje umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości badanej osoby, Autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę tej osoby lub jej opiekuna na opublikowanie wyników (w tym zdjęć fotograficznych, obrazów radiologicznych i innych). Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, gdy, zdaniem Autora, wywierają wpływ na przebieg choroby i/lub terapii dyskutowanych w treści pracy.

12. Przekaz praw autorskich

Po akceptacji pracy do druku w Complementary and Alternative Medicine in Science Autorzy cedują prawa autorskie na rzecz wydawcy. Od tego momentu nie wolno ujawniać zawartych w niej informacji (do czasu ukazania się numeru czasopisma, w którym artykuł występuje). Bez pisemnej zgody wydawcy nie można opublikowanej pracy wykorzystywać w innych celach.

13. Zezwolenia na druk

Materiałom wykorzystanym z innych źródeł musi towarzyszyć pisemna zgoda pierwszego Autora oraz wydawcy pierwotnej publikacji. W przypadku prac niepublikowanych lub informacji ustnych, należy uzyskać pisemną zgodę osoby udostępniającej niepublikowane dane wykorzystywane w artykule.

14. Odpowiedzialność cywilna

Wydawca i Rada Naukowa czynią wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w każdym artykule ukazującym się w Complementary and Alternative Medicine in Science. Niemniej jednak, za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie Autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym ani Wydawca, ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności. Redakcja zaleca Czytelnikom, aby wszystkie metody i techniki opisane w Complementary and Alternative Medicine in Science były stosowane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów leków lub sprzętu, wydanymi w kraju danego czytelnika.

Niniejszy regulamin jest zgodny z wytycznymi opracowanymi przez Wspólny Komitet Wydawców Czasopism Biomedycznych, opublikowanymi w opracowaniu pt. „Jednolite wymagania dotyczące prac złożonych do druku w czasopismach biomedycznych” (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals N Eng J Med 1997; 336: 309–15; http://www.icmje.org/index.html ).


EDITORIAL POLICY

Preparing the manuscript for submission

The total length of the manuscript (including figures and tables) should not exceed 10 standard pages of 1800 characters.

The editors reserve the right to edit the manuscript for formatting.

1. Title page
•  the full name of each author (without academic titles),
•  the organizational affiliation of each author (workplace),
•  the full title of the article in both Polish and English,
•  in the case of titles containing more than 10 words, a title alias,
•  3–6 key words selected in accordance with the MeSH (Medical Subject Headings) system ( http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html ),
•  the full name, address, telephone and/or fax number, and e-mail address of the first author, responsible for the preparation of the manuscript for print,
•  the sources of any material support, in the form of grants and subsidies (citing the source and grant number), subventions, equipment, medicines, etc. (if any), or the authors’ financial and personal relationships that might bias their work (see below: Conflict of interest).

2. Summary (applies to original articles)

The summary should be in a structured form, not exceeding 230 words, and should consist of four paragraphs, labeled:

•  Background: the purpose of the article or research, the primary thesis;
•  Material and methods: a brief description of the research; in the case of a review or opinion article, a characterization of the literature; for a case study, a brief description of the patient, the main parameters measured, etc.;
•  Results: the most significant results achieved;
•  Conclusions: the most important conclusions derived by the authors from the results presented in the article.

Strict compliance with the above-described structure is not required in the case of articles other than original research articles.

3. Structure of the text (applies to original articles)

The text of the article should be divided into six main sections, complemented by two additional ones, if necessary:

•  Background – should give the scientific and/or clinical rationale for researching the given topic, the primary issues and controversies, an explanation of the aim of the study and the primary thesis;
•  Material and methods – should contain essential information regarding how the experiment or research was conducted, including characteristics of the experimental and control groups, clearly defined inclusion and exclusion criteria (age, gender, etc.), randomization, and the randomization and masking (blinding) method used. The protocol of data acquisition, procedures, investigated parameters, methods of measurements and apparatus should be described in sufficient detail to allow other scientists to reproduce the results. In the case of published methods, the names and appropriate references should be given. A brief description should be provided for methods that have been published but are not well known, whereas new or substantially modified methods should be described in detail. The rationale for using such new or unknown methods should be discussed, along with a balanced evaluation of these methods, not omitting their limitations. Drugs and other chemicals should be precisely identified, including the generic name, dosage, and route of administration. Whenever possible, the statistical methods used should be described in detail. Information regarding the patients’ informed consent should be included in the text of the article (see below: Patient confidentiality);
•  Results – concisely and reasonably summarize the findings in the form of text, tables and figures arranged in a logical and internally self-consistent manner. The number of tables and figures should be limited to those absolutely needed to confirm or refute the thesis. Data given in graphs and tables should not be automatically repeated in the text (a reference will suffice). The number of observations should be indicated, as well as the number of and reasons for exclusions from the study. Any complications that may occur in treatment or examination should be reported;
•  Discussion – should deal only with new and/or important aspects of the results obtained, without repeating in detail data or other material previously presented in Background or Results. The Discussion should focus on the theoretical implications and/or practical consequences of the findings, including suggestions for further research. The Discussion should compare the results of the present study with those obtained by other investigators mentioned in the text;
•  Conclusions – must be linked with the goals of the study. New hypotheses with recommendations for further research should be advanced only when fully warranted and explicitly justified. Broad generalizations and conclusions not supported by the data obtained should be avoided;
•  References – chosen for their importance and accessibility, are numbered consecutively in the order of their occurrence in the text. References first cited in tables or figure legends must be numbered in such a way as to maintain numerical sequence with the references cited in the text. References should be cited using square brackets. Polish authors are required to maintain a balance between the number of Polish references and those in other languages. References to articles in Polish should also include the English title of the paper and the journal. The style of references, which will be strictly observed, is that of Index Medicus. In the case of review articles, the list of references should include 40–50 works cited in the text, out of which a minimum of 75% should have been published in the last 5 years.

Additional sections:
•  Acknowledgements – list all those who have contributed to the research but do not meet the criteria for authorship, such as assistants, technicians, or department heads who provided only general support. Financial and other material support should be disclosed and acknowledged;
•  Appendix.

Sections should be separated, and their headings centered and boldfaced.

Review articles do not need to follow the format described above, provided that their structure is clear and consistent. If the editors upon review of the manuscript feel that it should be structured, they will ask the author to do so prior to publication.

4. References

Careful compilation of the list of references, in terms of both content and form (proper style, punctuation, etc.) is the responsibility of the author. According to the rules stated in the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Eng J Med 1997; 336:309–15; http://www.acponline.org/journals/resource/unifreqr.htm ), each reference should include: authors’ surnames with initials of first names, title of the article, abbreviated title of the journal, year of publication, volume number, issue number, and page numbers. When an article has six or fewer authors, all should be listed; when there are seven or more, only the first three are listed, followed by “et al.”.

Standard journal article

Colloca L, Klinger R, Flor H, Bingel U. Placebo analgesia: Psychological and neurobiological mechanisms. Pain 2013; 154 (4): 511–4.

Article published in electronic form only

Furlan AD, Yazdi F, Tsertsyadze A et al. A systematic review and meta-analysis of efficacy, cost-effectiveness, and safety of selected complementary and alternative medicine for neck and low-back pain. Evid Based Complement Alternat Med. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC32236015. Published online 2011 November 24. doi:  10.1155/2012/953139

Scientific monograph

Szulc W. Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu.  Poznań: Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej; 2001.

Book, personal author(s)

Gerber R. A practical guide to vibrational medicine. New York: Harper Collins Publishers 2001.

Book, editor(s) as author

Ernst E (ed.). Complementary Therapies for Pain Management: An Evidence-Based Approach. Mosby: Churchill Livingstone; 2007.

Book, organization as publisher

Duke Center for Integrative Medicine. The Duke encyclopedia of new medicine: conventional and alternative medicine for all ages. New York: Rodale Books International; 2006.

Chapter in a book

Bukowska A, Konieczna A. Neuromuzykoterapia w pracy muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych. In: Cylulko P, Gładyszewska-Cylulko J (eds). Muzykoterapia, tożsamość-transgresja, transdyscyplinarność.  Wrocław: Wydawnictwo Akademii Muzycznej; 2010: 45–51.

Conference proceedings

Duda-Chodak A, Tarko T, Walczycka M, Jaworska G (eds). Materiały z X Konferencji Naukowej z cyklu „Żywność XXI wieku” – Żywność projektowana ; 2011.09.22–23; Kraków, Polska: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności; 2011.

Abstracts or reviews should generally not be cited as references, nor should “unpublished data” or “personal communications”. If such material is necessary, it may be incorporated in the text at the appropriate place .

 5. Formatting requirements for the manuscript and illustrations

The manuscript should be sent in the form of electronic files without final formatting (12-point black font, 1.5 line spacing, standard margins).

6. Tables and illustrative material (figures, graphs, diagrams, charts, photographs)

Titles and descriptions of tables, photographs and illustrations should be given both in Polish and English;

Illustrative material should be sent separately, in jpg format;

The position of tables, figures and other illustrative material should be indicated in the text [in square brackets];

Text in the legends to the tables and figures should not be duplicated in the tables or figures themselves;

The arrangement of the table should be as simple as possible, without adding unnecessary horizontal or vertical subdivisions;

Explanations, including the clarification of non-standard abbreviations, should be provided in footnotes under the table, and not in the table itself. Footnotes below the table should be numbered separately, starting from number 1 with each table;

Care should be taken that each table and figure is in fact mentioned in the text. Tables and figures should be numbered consecutively according to the order in which they are first cited in the text;

If a table or figure has been previously published, the original source must be acknowledged and written permission should be obtained from the copyright holder to reproduce the material, except for documents in the public domain;

CAMS prints black-and-white photographs as standard practice; color photographs may be printed if the author is willing to participate in bearing the additional costs entailed. The fee is agreed with the Publisher of CAMS on a case-by-case basis;

Photomicrographs should have internal scale markers. The symbols, arrows, or letters used in photomicrographs should contrast with the background. If photographs of people are used, either the identity should be masked or written permission should be obtained to use the photograph;

Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in metric units (e.g. meter, kilogram, or liter) or their decimal multiples (e.g. decimeters). Temperatures should be in degrees Celsius. Blood pressures should be in millimeters of mercury;

All hematological and clinical chemistry measurements should be reported in the metric system in a manner consistent with the International System of Units (SI). Alternative or non-SI units should be added in parentheses;

Use only standard abbreviations. Abbreviations in the title of the manuscript and in the summaries should not be used. The spelled-out abbreviation followed by the abbreviation in parentheses should be used on first mention unless the abbreviation is a standard unit of measurement.

7. Sending the article to CAMS

Editors of CAMS accept submissions by e-mail:  kontakt@cams-med.pl, or by conventional mail, sent to the address of the journal’s Editorial Board.

The manuscript (title page, abstracts, body of text, references, etc.) should be submitted as ONE TEXT FILE. Figures, tables, diagrams, and photographs should be provided as SEPARATE attachments in jpg format. The length of the e-mail message should not exceed 10 MB;

The manuscript should be accompanied by a Cover Letter regarding the article submitted to CAMS, together with original signatures of the authors (see below: Cover Letter). The Cover Letter, scanned and signed, should be sent to the editors by electronic or conventional mail.

8. Review procedure

The reviewers for CAMS are the members of the journal’s Scientific Committee, as well as independent external reviewers chosen by the editors. The external reviewers for CAMS are scientists from Poland and abroad, who are experts in a particular area of knowledge and clinical practice and are not formally members of the journal’s Scientific Committee. If a manuscript is received that does not fall into the area of expertise of the journal but represents a related area, Editor-in-Chief assigns a “super-reviewer” who is a specialist in that area.

Each article submitted to CAMS is registered in the article database. The author(s) receive a return e-mail stating the registration number.

Received manuscripts are first examined by CAMS editors. They evaluate the article on the basis that it falls within the thematic scope of the journal and choose two independent reviewers not associated with the institution with which the authors are affiliated. A double-blind review process is used. Manuscripts considered unsuitable for publication are returned to the main author without further review. The same applies to the papers that are prepared not in accordance with the instructions (see above); however, they may be re-submitted after necessary correction. Scientific evaluation of the submitted article, based on two reviewers’ opinions, is sent to the author/s. If the reviewers differ in their opinions, Editor-in-Chief assigns a “super-reviewer”, whose decision is binding. The ultimate decision to accept a work for publication is taken after the correction requested by the reviewer has been made. The decision to reject a manuscript lies within the prerogative of the editors and is not subject to appeal. The editors are not obligated to justify their decision. The list of reviewers is published in the last issue of each year.

9. Declarations

CAMS editors endorse the principles embodied in the Helsinki Declaration and expect that all research involving humans has been performed in accordance with these principles.

For animal experimentation reported in the journal, it is expected that investigators will have observed the Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing, and Education issued by the New York Academy of Sciences’ Ad Hoc Committee on Animal Research. All human and animal studies must have also been approved by the main author’s institutional review board. A copy of the relevant documentation should be included with the manuscript.

Ghostwriting and guest authorship are examples of scientific misconduct. Any identified cases will be disclosed, including notification of appropriate bodies or institutions (authors’ home institutions, scientific societies, associations of academic editors, etc.).

As “ghostwriting” are qualified cases in which someone has made a substantial contribution to a publication, without revealing his/her participation as one of the authors, or without being mentioned in the acknowledgments enclosed to the publication.

“Guest authorship” (“honorary authorship”) are considered situations in which the author’s contribution is insignificant (or does not exist), and yet he/she is the author/co-author of the publication.

The Cover Letter (available at http://www.medsport.pl/czasopisma ) should include a statement that:
•  the manuscript is original work,
•  the research results have not been previously published or submitted for publication,
•  all the authors listed on the title page of the manuscript have agreed to its being submitted to CAMS.

10. Conflict of interest

Editors of CAMS expect that authors of articles will not have any financial interest in a company that makes a product discussed in the article, or in a competing company.

The authors should disclose at the time of submission any financial arrangement they may have with a company whose product is discussed in the submitted manuscript. Such information will be held in confidence while the paper is under review and will not influence the editorial decision, but if the article is accepted for publication, the editors will either agree with the authors how such information is to be communicated to the reader, or decide to forego such action.

Journal policy requires that reviewers and editors reveal in a letter to the Editor-in-Chief any relationships that they have that could be construed as causing a conflict of interest with regard to the author of a manuscript under review. The letter should also include a statement of any financial relationships with commercial companies involved with a medical product under study.

11. Patient confidentiality

Study subjects should be identified only by arbitrarily assigned initials or numbers. Any information contained in photographs, tables, images, or other illustrations that could serve to reveal the person’s identity should be thoroughly camouflaged or concealed. The faces of persons appearing in photographs should be masked or covered with a black band. If the text or illustrations of an article make it possible in any way to determine or infer the identity of a patient, the authors must supply the written consent of the patient or guardian to publish his/her data, including photographs and radiological images. Details of the race, ethnicity, religion, or cultural background of a study subject should be mentioned only when they are believed to have an impact on the course of the disease and/or treatment discussed in the study.

12. Copyright transfer

Upon acceptance of the manuscript for publication, the authors transfer copyright to MEDYTON, the Publisher of CAMS. Once the article is accepted for publication in the journal, the information it contains cannot be released to the media until the issue in which the article appears has been released for circulation. The article accepted for publication may not be published elsewhere without written permission from MEDYTON.

13. Permissions for reproduction

Materials taken from other sources must be accompanied by a written statement from both the first author and the publisher of the original publication in which the materials appeared, giving permission for reproduction in CAMS. In the case of unpublished materials or personal communications permission should be obtained in writing from the person providing unpublished data used in the article.

14. Disclaimer

Every effort is made by the Publisher and the Scientific Committee to see that no inaccurate or misleading data, opinions, or statements appear in any article published in CAMS. However, the contents of the articles and advertisements are ultimately the responsibility of the contributor, sponsor or advertiser concerned. Accordingly, the Publisher and the Scientific Committee accept no liability whatsoever for the consequences of any such inaccurate or misleading data, opinion or statement. Readers are advised that any methods and techniques described in CAMS should only be followed in conjunction with the drug or equipment manufacturer’s own published literature in the reader’s own country.

The above instructions are in compliance with the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Eng J Med 1997; 336: 309–15; http://www.icmje.org/index.html ).